Best books online Library

Your last book:

You dont read books at this site.

Total books on site: 11 280

You can read and download its for free!

Browse books by author: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

Text on one page: Few Medium Many
Produced by Sophia Canoni
Note: The tonic system has been changed from polytonic to
monotonic. A table with spelling and other mistakes has been
incorporated in the text. The spelling of the book has not been
changed otherwise. In the ‘Μελέτη εις τον Αμλέτον’, page μ΄(i.e. 40)
is missing. Words in italics are included in _.

Σημείωση: Το τονικό σύστημα έχει αλλάξει από πολυτονικό σε
μονοτονικό. Ο Πίνακας παροραμάτων έχει ληφθεί υπόψη στο κείμενο. Η
ορθογραφία του βιβλίου κατά τα άλλα παραμένει ως έχει. Εις το
μέρος ‘Μελέτη εις τον Αμλέτον’, λείπει η σελίδα μ' (ήτοι 40). Λέξεις
με πλάγιους χαρακτήρες περικλείονται σε _.

ΑΜΛΕΤΟΣ

ΤΡΑΓΩΔΙΑ


ΣΑΙΚΣΠΕΙΡΟΥ

ΕΜΜΕΤΡΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ
ΙΑΚΩΒΟΥ ΠΟΛΥΛΑ

ΜΕ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ


ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΕΡΡΗΌσοι λάβουν τον κόπον να κρίνουν το προκείμενον φιλολογικόν έργον
δεν θα δυσαρεστηθούν εάν προτάξωμεν ολίγας συντόμους εξηγήσεις
ιδίως ως προς το γλωσσικόν μας σύστημα.

Ανήκομεν απ' αρχής εις την σχολήν, η οποία πρεσβεύει ότι η γραπτή
γλώσσα, δια να εκπληρώση τον προορισμόν της, δεν πρέπει να διαφέρη
ουσιωδώς από την κοινώς ομιλουμένην· και εις αυτήν την αρχαίαν
πεποίθησίν μας εμμένομεν αφού βλέπομεν ότι η δημοτική γλώσσα, η
οποία προ πολλού είχε εγκαταλειφθή εις την ορφανίαν της, ήδη με
αυτόματον δύναμιν επεβλήθη εις τα ποιητικά πνεύματα τόσον γενικώς
ώστε ήδη αφαίρεσε από την σχολαστικότητα την επικράτειαν του
αισθήματος και της φαντασίας, είναι δε πιθανόν ότι, αν λάβη την
απαιτουμένην διάπλασιν, θέλει αποβάλη την συστηματικήν γλώσσαν των
λογίων, την καθαρεύουσαν, και από την επικράτειαν του λόγου.
Τοιαύτην του γλωσσικού ζητήματος λύσιν δυνάμεθα ευλόγως να
προΐδωμεν στηριζόμενοι εις ό,τι συνέβη εις όλα τα έθνη, όσα
κατώρθωσαν να μορφώσουν γλώσσαν φιλολογικήν· και αυτού η
ομιλούμενη γλώσσα, περιωρισμένη κατ' αρχάς εις τα έργα της
φαντασίας, εις τα πονήματα, εις τα μυθιστορικά διηγήματα και εις
τας απλάς χρονογραφίας, άμα έφθασεν εις ανδρικήν ηλικίαν, έγινε
ικανή να αντικατασταθή εις την λατινικήν, η οποία εθεωρείτο η μόνη
γλώσσα κατάλληλος δια επιστημονικά θέματα.

Αλλά η ρύθμισις της γλώσσης εις όργανον κανονικόν και διαφανές
γενικής ζωντανής συνεννοήσεως, με άλλας λέξεις η μετάβασις από την
φύσιν εις την τέχνην, δεν είναι έργον ατόμων, ούτε μιας μόνης
γενεάς, ούτε είναι εξαγόμενον ξηράς θεωρίας· η αληθώς εθνική
γλώσσα υποθέτει μεγάλα εθνικά κέντρα, εις τα οποία της φιλολογικής
διαμορφώσεως προηγήθη ήδη η κοινωνική διοργάνωσις, και όπου
συμπεριλαμβάνονται και συναρμολογούνται βαθμηδόν τα διάφορα
συστατικά της κοινωνίας στοιχεία, εις τρόπον ώστε να μη αφίνεται
να ενεργή μονομερώς ο κανονιστικός νους, αλλά να συμπράττουν
συγχρόνως όλαι αι πνευματικαί δυνάμεις και να συμβάλλουν εις τον
πλουτισμόν της γλώσσης όλα τα ηθικά κεφάλαια. Από τοιαύτα έμψυχα
κέντρα εμπνέεται το πνεύμα και η καλαισθησία των δημιουργών
συγγραφέων, και αυτοί πάλιν με τα πλάσματά των επενεργούν εις
εκείνα, ώστε από αυτήν την αμοιβαίαν εργασίαν γεννάται μία
ομοιόμορφος γλώσσα προωρισμένη να ήναι ο προφορικός άμα και ο
γραπτός λόγος ολοκλήρου του έθνους.

Εις την Ελλάδα συνέβη η πνευματική αναγέννησις να προδράμη της
κοινωνικής αναπλάσεως· και ενώ δεν υπήρχε κέντρον αρκετά
περιεκτικόν και σπουδαίον, ώστε να χρησιμεύση ως χωνευτήριον, από
το οποίον καθαριζόμενος ο προφορικός λόγος θα έφθανεν εις ενότητα
οργανικήν, η ολιγαρχία του πνεύματος προσέφυγεν εξ ανάγκης εις
τεχνητήν μέθοδον διαμορφώσεως· επήραμεν, ως αναφαίρετον ιδικήν μας
κληρονομίαν, ολόκληρον την αρχαίαν γραμματικήν και όλον αδιακρίτως
το λεκτικόν της αρχαίας Ελληνικής και κατεδικάσαμεν εις θάνατον
όλους σχεδόν τους τύπους της νεωτέρας, ως λείψανα της δουλείας και
της εθνικής ταπεινώσεως.

Από την σχολαστικήν εργασίαν ο προφορικός λόγος έπαθεν ήδη
μεταβολήν, η οποία, κανονικωτέρα μέσα εις την τάξιν των λογίων,
εξαπλόνεται, αν και με πολλήν ανωμαλίαν, και μέσα εις τον
καθολικώτερον κοινωνικόν κύκλον. Το πραγματικόν τούτο φαινόμενον
οι μεν φίλοι του δημοτικού ιδιώματος δεν πρέπει να παραβλέψουν, οι
δε οπαδοί της καθαρευούσης δεν πρέπει να το θεωρήσουν ως απόδειξιν
της επιτυχίας του συστήματός των· η αλλοίωσις είναι απλώς
εξωτερική, εις τους καταληκτικούς τύπους και εις το λεκτικόν, και
έχει τα φυσικά της όρια· ο ουσιώδης χαρακτήρ της νεωτέρας γλώσσης
ούτε εξηλείφθη ούτε είναι δυνατόν να εξαλειφθή, εάν είναι αληθές
ότι ο γλωσσικός χαρακτήρ δεν συνίσταται τόσον εις τους τύπους, οι
οποίοι από διάφορα αίτια και αφορμάς ευκόλως μεταβάλλονται, όσον
εις την σύνταξιν, δηλαδή εις τον εσωτερικόν οργανισμόν, ο οποίος
εκφράζει τον ενδιάθετον λόγον και αποτελεί αυτό το πνεύμα του
έθνους. Ο προφορικός λόγος των αρχαίων Ελλήνων, όπως
εκρυσταλλοποιήθη εις τα συγγράμματα, ήταν εις το άκρον συνθετικός,
τόσον ώστε καμμία γλώσσα, ουδέ αυτή η λατινική, δεν είναι αρκετή
να τον αποδώση· ο προφορικός λόγος των νεωτέρων Ελλήνων, καθώς των
άλλων νεωτέρων εθνών, είναι κατ' εξοχήν αναλυτικός, δηλαδή εις
τοιαύτην αντίθεσιν προς τον αρχαίον, ώστε η σχολαστικότης, όσον
και αν αγωνίζεται, δεν θα δυνηθή να του αφαιρέση ποτέ την αληθή
του υπόστασιν και να την μετασχηματίση εις την ανωτάτην συνθετικήν
μορφήν.

Εάν αι σκέψεις μας απορρέουν, ως νομίζομεν, από την πραγματικήν
σημερινήν κατάστασιν της γλώσσης, ελπίζομεν ότι η μέθοδος την
οποίαν παραδεχόμεθα δεν θέλει αποδοθή εις ιδιοτροπίαν. Εις τον
έμμετρον λόγον, καθώς ήδη επράξαμεν εις την Μετάφρασίν μας της
Οδυσσείας, αποκλείομεν τόπους τινάς και ακρωτηριασμούς, οι οποίοι
και εις αυτήν την δημοτικήν γλώσσαν είτε έπεσαν ήδη είτε είναι
προωρισμένοι να πέσουν· την πεζογραφίαν μας ηναγκάσθημεν να
συμμορφώσωμεν προς τον συνήθη προφορικόν λόγον των πεπαιδευμένων,
αλλά χωρίς να υπερβώμεν τα όρια, τα οποία διαγράφει ο ουσιώδης
χαρακτήρ της νεωτέρας γλώσσης.Pages: | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | Next |