Best books online Library

Your last book:

You dont read books at this site.

Total books on site: 11 280

You can read and download its for free!

Browse books by author: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

Text on one page: Few Medium Many
Produced by Sophia Canoni. First two corrections by George Canonis
Note: The tonic system has been changed from polytonic to
monotonic, otherwise the spelling of the book has not been
changed. Bold words have been included in &. Words in
italics have been included in _. Page 176, which contains
part of the last note (note 60) is missing.

Σημείωση: Το τονικό σύστημα έχει αλλάξει από πολυτονικό σε
μονοτονικό. Κατά τα άλλα έχει διατηρηθεί η ορθογραφία του
βιβλίου. Λέξεις με έντονους χαρακτήρες περικλείονται σε &.
Λέξεις με πλάγιους χαρακτήρες περικλείονται σε _. Η σελίδα
176 η οποία περιέχει μέρος της τελευταίας σημείωσης
(σημείωση 60) λείπει.ΣΑΙΚΣΠΕΙΡΟΥ ΔΡΑΜΑΤΑ

ΕΜΜΕΤΡΩΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΘΕΝΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΓΓΛΙΚΟΥ

ΥΠΟ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΙΚΕΛΑΟ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΛΗΡΕΚΔΟΣΙΣ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ «ΕΣΤΙΑΣ»
44 — Οδός Σταδίου — 44
1914

Τυπογραφείον Παρασκευά ΛεώνηΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΑ
Ληρ, βασιλεύς της Μεγάλης Βρεττανίας.
Βασιλεύς της Γαλλίας.
Δουξ της Βουργουνδίας.
Δουξ της Κορνουάλλης.
Δουξ της Αλβανίας.
Κόμης Κεντ.
Κόμης Γλόστερ.
Έδγαρ, υιός του Γλόστερ.
Εδμόνδος, νόθος υιός του Γλόστερ.
Κουράν, αυλικός.
Οσβάλδος, οικονόμος της Γονερίλης.
Γελωτοποιός του Ληρ.
Γέρων χωρικός.
Ιατρός.
Αξιωματικός του Εδμόνδου.
Άρχων, ακόλουθος της Κορδηλίας.
Κήρυξ.
Υπηρέται του δουκός Κορνουάλλης.
Γονερίλη,)
Ρεγάνη, )θυγατέρες του Ληρ.
Κορδηλία.)
Ιππόται αξιωματικοί, αγγελιαφόροι,
στρατιώται και υπηρέται.

Η σκηνή εν τη Μεγάλη Βρεττανία.

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΛΗΡ
ΠΡΑΞΙΣ ΠΡΩΤΗ
ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ (1)Αίθουσα εν τω ανακτόρω του Ληρ.
(Εισέρχονται ο ΚΕΝΤ, ο ΓΛΟΣΤΕΡ και ο ΕΔΜΟΝΔΟΣ).

ΚΕΝΤ. Ενόμιζα ότι ο βασιλεύς ευνοούσε τον δούκα της
Αλβανίας περισσότερον από τον δούκα της Κορνουάλλης.

ΓΛΟΣΤ. Κ' εγώ το επίστευα· αλλ' από την σημερινήν
διαίρεσιν του βασιλείου δεν φαίνεται διόλου, εις ποίον
από τους δύο δίδει την προτίμησιν. Τους το εμοίρασε
εις τρόπον, ώστε δεν ημπορεί κανείς να ειπή τίνος
μερίδιον είναι το καλλίτερον.

ΚΕΝΤ Υιός σου είναι αυτός, αυθέντα μου;

ΓΛΟΣΤ. Η ύπαρξίς του είναι εις βάρος μου. Μ' έκαμε να
κοκκινίσω τόσαις φοραίς, ώστε κατήντησα να μη το
έχω πλέον εντροπήν να τον αναγνωρίζω.

ΚΕΝΤ. Δεν σε νοιώθω.

ΓΛΟΣΤ. Η μάνα του όμως μ' έννοιωσε αξιόλογα και το
αποτέλεσμα ήτο, ότι είχε μωρό εις την κούνια της,
προτού έχη σύζυγον εις το κρεββάτι της(2). Εμυρίσθηκες
τώρα τι λάθος έγινε;

ΚΕΝΤ Θα ήτο κρίμα να μη εγίνετο, αφού είχε τόσον καλόν
καρπόν.

ΓΛΟΣΤ. Έχω και άλλον υιόν γνήσιο, κανένα χρόνον
μεγαλείτερον από τούτον· και όμως δεν ημπορώ να ειπώ
ότι τον αγαπώ εκείνον περισσότερον. Το παληόπαιδο
αυτό μου εξεφύτρωσε ολίγον αδιάντροπα, και πριν να
του ειπή κανείς να έλθη. Αλλά τι τα θέλεις; Η
μητέρα του ήτο μία ωραία γυναίκα, και αφού έγινε
που έγινε πλέον, δεν ημπορώ να τον αποκηρύξω. Τον
γνωρίζεις αυτόν τον άρχοντα, Εδμόνδε;

ΕΔΜ. Όχι, αυθέντα μου.

ΓΛΟΣΤ. Είναι ο Κόμης Κεντ. Να τον θεωρής ως ένα καλόν
μου φίλον.

ΕΔΜ. Είμαι ταπεινός σου δούλος, αυθέντα μου.

ΚΕΝΤ Σου χρεωστώ φιλίαν και επιθυμώ να κάμω την
γνωριμίαν σου.

ΕΔΜ. Θα πασχίσω να φανώ άξιος της αγάπης σου,
αυθέντα μου.

ΓΛΟΣΤ. Έλειπεν εννέα χρόνους τώρα, και πάλιν έχει να
φύγη απ' εδώ... Ο βασιλεύς έρχεται!

(Εισέρχονται ο ΛΗΡ, οι δούκες της ΚΟΥΡΝΟΥΑΛΛΗΣ
και της ΑΛΒΑΝΙΑΣ, η ΓΟΝΕΡΙΛΗ, η ΡΕΓΑΝΗ,
η ΚΟΡΔΗΛΙΑ και συνοδεία).

ΛΗΡ Πήγαινε, Γλόστερ, να συνοδεύσης εδώ τους ηγεμόνας
της Γαλλίας και της Βουργουνδίας.

ΓΛΟΣΤ. Ορισμός μου, αυθέντα μου.

(Εξέρχεται μετά του ΕΔΜΟΝΔΟΥ)

ΛΗΡ Στο μεταξύ τους μυστικούς σκοπούς μου θα δηλώσω (3).
Τον χάρτην δότε μου εδώ. — Εμοίρασα εις τρία
το κράτος μου, και σταθερά απόφασίς μου είναι,
να βγάλω κάθε συλλογήν απ' τα γηράματά μου,
εις σώματα νεώτερα να δώσω το φορτίον,
κ' ελαφρωμένος 'ς το εξής να σέρνωμαι 'ς τον τάφον.
Αγαπημένε μου γαμβρέ, της Κορνουάλλης δούκα,
εξ ίσου δε αγαπητέ και συ, της Αλβανίας(4),
απόφασιν ακλόνητον επήρα από τώρα
εις κάθε θυγατέρα μου την προίκα της να δώσω,
ώστε να λείψουν αφορμαί συγχύσεων κατόπιν.
Κ' οι δύο ξένοι πρίγκιπες, ο Βουργουνδός κι' ο Γάλλος,
που και οι δύο μου ζητούν την τρίτην μου την κόρην
και δι' αυτό χρονοτριβούν με πόθον 'ς την αυλήν μας,
απόκρισίν μου σήμερον θα λάβουν και οι δύο.

Αφού το απεφάσισα λοιπόν να παραιτήσω
και κράτος κ' εισοδήματα και της αρχής φροντίδα,
ειπήτε, θυγατέρες μου, να ιδώ από τας τρεις σας
ποια μ' αγαπά πλειότερον ώστε κ' εγώ να δώσω
το δώρον πλουσιώτερον εκεί, όπου αξίζει
να είμαι γενναιότερος. Λοιπόν, ω Γονερίλη.
η πρωτογέννητη εσύ, ομίλησε και πρώτη.

ΓΟΝΕΡ. Αυθέντα, πόσον σ' αγαπώ λόγια να πω δεν έχω.
Μου είσαι ακριβότερος απ' την ελευθερίαν,
από το φως, απ' τ' άπειρον, απ' ό,τι και αν είναι
πολύτιμον και σπάνιον, — κι' απ' την ζωήν αυτήν μου,
κι' ας την στολίζη ευμορφιά, χάρις, τιμή κ' υγεία!
Σε αγαπώ' όσον παιδί αγάπησε ποτέ του,
ή όσον αγαπήθηκε ποτέ 'ς την γην πατέρας!
Γλώσσα δεν είναι ικανή κι' αναπνοή δεν φθάνει
την άμετρην αγάπην μου με λόγια να εκφράση.

ΚΟΡΔ. (καθ' εαυτήν).
Κ' η Κορδηλία τι να 'πή : Ας αγαπά εκείνη
κι' ας σιωπά.

ΛΗΡ Από εδώ έως αυτήν την άκρην,
όλην την έκτασιν αυτήν με τα πυκνά της δάση,
με τους μεγάλους ποταμούς, με τους πλουσίους κάμπους.
τ' απέραντα λιβάδια της, την δίδω εις εσένα
και εις τους απογόνους σου διά παντός! — Τι λέγει
και η δευτέρα κόρη μου, η ακριβή Ρεγάνη,
της Κορνουάλλης δούκισσα; — Ομίλησε, Ρεγάνη.

ΡΕΓ. Είμεθ' απ' ένα μέταλλον κ' εγώ και η αδελφή μου
όσον εκείνην εκτιμάς, τόσον κ' εγώ αξίζω.
Τα λόγια της το αίσθημα εκφράζουν της καρδιάς μου,
αλλά δεν είπε αρκετά πόσον εγώ εντός μου
αισθάνομαι ότι μισώ κάθ' ευτυχίαν άλλην
και μόνον την αγάπην σου έχω απόλαυσίν μου!

ΚΟΡΔ. (καθ' εαυτήν).
Ω Κορδηλία, τι πτωχή που είσαι συ! Αλλ' όχι!
'Στα λόγια είν' η πτώχεια μου, δεν είναι 'ς την αγάπην!

ΛΗΡ Ιδού· του βασιλείου μου το τρίτον εις εσένα
κ' εις την κληρονομίαν σου διά παντός θ' ανήκη!
Εις πλούτον, 'ς ωραιότητα κ' εις έκτασιν αξίζει
όσον και το μερίδιον της Γονερίλης.Pages: | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | Next |