Best books online Library

Your last book:

You dont read books at this site.

Total books on site: 11 280

You can read and download its for free!

Browse books by author: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

Text on one page: Few Medium Many
Produced by Sophia Canoni. First two corrections by George Canonis
Note: The tonic system has been changed from polytonic to
monotonic. A table with spelling mistakes has been taken into
account. The spelling of the book has not been changed otherwise.
Words in italics have been included in _. Footnotes in the
preface have been transferred at its end.

Σημείωση: Το τονικό σύστημα έχει αλλάξει από πολυτονικό σε
μονοτονικό. Ο Πίνακας παροραμάτων έχει ληφθεί υπόψην. Η
ορθογραφία του βιβλίου κατά τα άλλα παραμένει ως έχει. Λέξεις με
πλάγιους χαρακτήρες έχουν συμπεριληφθεί σε _. Οι υποσημειώσεις
στις σελιδες των προλεγομένων μεταφέρθηκαν στο τέλος τους.ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ
ΣΑΙΚΣΠΕΙΡΟΥΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ,
ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣΣΑΙΚΣΠΕΙΡΟΥ
ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ

ΕΚ ΤΟΥ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΘΕIΣΑI
ΥΠΟ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΙΚΕΛΑ.
ΜΕΡΟΣ Α'.
ΡΩΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΕΤΑ


ΑΔΕΛΦΟΙ ΔΕΠΑΣΤΑ

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΑΙ
ΚΑΙ
ΕΚΔΟΤΑ1
ΕΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ,
1876.ΤΗ ΣΥΖΥΓΩ ΜΟΥ.ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑΟυδενός μετά τον Όμηρον ποιητού, αρχαίου ή νεωτέρου, τα έργα
τοσούτον την σήμερον κατέστησαν πάγκοινα, όσον τα του Σαικσπείρου.
Τα επί των δύο της γης ημισφαιρίων πολυάριθμα Αγγλοσαξωνικά φύλα
ενδιατρίβουσι περί αυτά, όσον σχεδόν και περί τας ιεράς γραφάς· οι
δε στίχοι αυτού, εν είδει ρητών ή παροιμιών, κοσμούσι τας
αγορεύσεις ή ποικίλουσι την ομιλίαν πάντων των την Αγγλικήν
λαλούντων. Οι Γερμανοί, ιδιοποιούμενοι τον μέγαν της Αγγλίας
δραματουργόν, θεωρούσιν αυτόν ως τον κατ' εξοχήν δήθεν
αντιπρόσωπον και διερμηνέα της Τευτονικής διανοίας. Τα δε λοιπά
της Ευρώπης έθνη, και αυτοί έτι οι Ινδοί, επολιτογράφησαν δι’
επανηλημμένων πολλάκις μεταφράσεων τα αριστουργήματα αυτού. Εκτός
δε των αλλεπαλλήλων εκδόσεων και μεταφράσεων, πλείστα περί
Σαικσπείρου εγράφησαν και οσημέραι γράφονται· σχόλια, ερμηνείαι,
μονογραφίαι παντός είδους, έρευναι ιστορικαί, φιλοσοφικαί και
αισθητικαί μελέται· ο κατάλογος μόνος της Σαικσπειρείου
βιβλιογραφίας αποτελεί πολυσέλιδον βιβλίον (1). Προς δε τούτοις
και σύλλογοι φιλολογικοί, εις τα περί Σαικσπείρου αποκλειστικώς
ασχολούμενοι, επί μάλλον και μάλλον υπεκκαίουσιν εν Αγγλία τε και
εν Γερμανία τον υπέρ του κορυφαίου των νεωτέρων δραματικών ποιητών
ζήλον και θαυμασμόν.

Ο τοιούτος όμως του γενικού θαυμασμού φόρος εβράδυνε ν' αποδοθή
εις τον Άγγλον ποιητήν. Ναι μεν, και ζων ούτος ετιμήθη εν τη ιδία
πατρίδι· αλλ' η μετά τον θάνατον αυτού επελθούσα θρησκευτική και
πολιτική εν Αγγλία μεταρρύθμισις, μετέπειτα δε η από της καθόδου
των Στουάρδων επίδρασις της Γαλλικής σχολής επί της Αγγλικής
φιλολογίας, επεσκίασαν επί μίαν όλην εκατονταετηρίδα την φήμην και
την μνήμην του Σαικσπείρου. Εις την αναστήλωσιν της δόξης αυτού
συνετέλεσαν τα μάλιστα οι Γερμανοί, ουχί μόνον διά της αισθητικής
των έργων αυτού αναλύσεως, αλλά και διά της επί της σκηνής
εξακολουθήσεως των δραματικών αυτού παραδόσεων, χάρις εις του
Γαίτου και εις του Σχιλλέρου τ' αριστουργήματα. (2) Ούτως η νέα, η
ρωμαντική λεγομένη σχολή, παρεδέχθη βαθμηδόν τον Σαικσπείρον ως
αρχηγόν και ως πρότυπον, η δε λατρεία αυτού εξετάθη έκτοτε και
πέραν των ορίων του Τευτονικού κόσμου. Ούτω δε και οι Γάλλοι
αυτοί, λησμονήσαντες του Βολταίρου την καταφοράν, καταθέτουσιν ήδη
τον λίθον αυτών, και λίθον συχνάκις πολύτιμον, εις το επί μάλλον
και μάλλον ανυψούμενoν οικοδόμημα της δόξης του Άγγλου
δραματουργού.(3)

Αλλά προς εξασφάλισιν της μετά θάνατον δόξης ολίγον φαίνεται
εργασθείς ο Σαικσπείρος αυτός. Ουδέποτε ζων ησχολήθη περί την
συλλογήν και έκδοσιν των έργων αυτού. Διαφιλονεικείται μάλιστα
μέχρι της σήμερον η γνησιότης τινών των εις αυτόν αποδιδομένων,
ενώ ουδεμία αφ' ετέρου υπάρχει βεβαιότης, ότι πάντα τα υπ' αυτού
γραφέντα περιεσώθησαν. (4) Αλλ' ούτε περί του βίου αυτού
γνωρίζομεν τι μετά θετικότητος, εκτός ότι εγεννήθη τω 1564 εν
Statford επί του ποταμού Avon, ότι ενυμφεύθη το 19ον της ηλικίας
έτος άγων, ότι παραιτήσας μετ' ου πολύ την τε πατρώαν στέγην και
την κατά επτά έτη πρεσβυτέραν αυτού σύζυγον, μετέβη εις Λονδίνον,
ένθα επιδοθείς εις το θεατρικόν στάδιον απετέλεσε μέρος των
θιάσων, χάριν των οποίων συνέθετε τα δράματα αυτού, και ότι αφού
διά της τοιαύτης εργασίας απέκτησε πλούτον ικανόν προς βίον
άνετον, επέστρεψεν εις την γενέθλιον πόλιν, και αγοράσας γαίας,
κατά την πατροπαράδοτον παντός Άγγλου φιλοδοξίαν, διεβίωσεν έτη
τινά εν αξιοπρεπεί ανεξαρτησία, και απέθανε τω 1616. μ. Χ. (5) Εις
τα ολίγα γνωστά προσετέθησαν ακολούθως πολλά περί του βίου αυτού,
τα μεν έχοντα το κύρος συγχρόνων μαρτυριών και παραδόσεων, τα δε
όλως αδέσποτα. Εκ πάντων δε τούτο κυρίως εξάγεται ότι ο
Σαικσπείρος επεδόθη εις το έργον δι’ ου απηθανατίσθη, ουχί εκ
προθέσεως ουδ' επί σκοπώ να δοξασθή, αλλ' υπό της φοράς των
πραγμάτων ωθούμενος, και υπό της ανάγκης όπως απολαύση ούτω την
υλικήν ανεξαρτησίαν και την εν τη πατρίδι αποκατάστασιν. Ο νους
αυτού ήτο πρακτικός ως αληθούς Άγγλου· η δε συνένωσις αύτη της
υψίστης ποιητικής εμπνεύσεως μετά της βιωτικής πρακτικότητος
αποτελεί τον ιδιάζοντα αυτού χαρακτήρα. Γράφων είχεν υπ' όψιν το
ακροατήριον αυτού, ουχί δε τας μετέπειτα γενεάς. Δεν εδεσμεύετο
υπό προκεχαραγμένων κανόνων, ουδέ προέθετο διά των δραμάτων αυτού
ν' αναπτύξη φιλοσοφικάς θεωρίας, αλλ' επαρουσίαζεν επί της σκηνής
τον άνθρωπον και τα ποικίλα αυτού πάθη υπό την αληθή, υπό την
αιωνίαν της ανθρωπίνης φύσεως μορφήν. Διά τούτο τα έργα αυτού
είναι πλήρη ζωής, και θα ζώσι πάντοτε. Διά τούτο δ' έχουσιν εξ
ανάγκης και ελλείψεις· ελλείψεις όμως, αίτινες είναι τα σημεία
μόνον της εποχής καθ' ην έζη, τα ίχνη της ατμοσφαίρας υφ' ης
περιεκυκλούτο, και διά των οποίων ουδόλως αμαυρούται η ενυπάρχουσα
εις τα έργα αυτού ταύτα αμάραντος καλλονή.

Ταύτα οφείλει να έχη υπ' όψιν ο αμερόληπτος του Σαικσπείρου
θαυμαστής, όπως μη παρασύρηται υπό των υπερβολών, εις τας οποίας
άγει μονομερής και ενθουσιώδης λατρεία. Ούτως ενθουσιώδεις
ερμηνευταί, υπερεπιτείνοντες συχνάκις την έννοιαν του κειμένου,
αποδίδουσιν εις τον ποιητήν προθέσεις και θεωρίας, αίτινες αυτόν
πρώτον ήθελον βεβαίως εκπλήξει· ή λεπτολογούντες περί τας
αναλύσεις αυτών, υπερασπίζουσι και τα επιλήψιμα, ουδέν
παραδεχόμενοι το ημαρτημένον εν τω ειδώλω αυτών· ή παραβάλλοντες
προς τους ποιητάς της αρχαίας Ελλάδος θεωρούσι πάντων υπέρτερον
τον Άγγλον δραματουργόν, μη αρκούμενοι εις την ανακήρυξιν αυτού ως
του μεγίστου των νεωτέρων χρόνων ποιητού, ουδέ εις την αίγλην, διά
της οποίας το μέγα αυτού όνομα περιβάλλει την ομιχλώδη Άρκτον.

Αλλά δύναται και υπό των λαών της Μεσημβρίας να εννοηθή και να
εκτιμηθή ο Σαικσπείρος; Δύναται να μεταφυτευθή και πέραν των
Τευτονικών συνόρων το βόρειον τούτο άνθος; Ήθελε διστάσει τις ν'
αποκριθή καταφατικώς εις τοιούτον ερώτημα, εάν περί των κωμωδιών
αυτού επρόκειτο· καθότι ως πολλάκις ελέχθη, έκαστον έθνος ευρίσκει
συνήθως το γελοίον άλλο αλλαχού.Pages: | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | Next |